Jump to content

luka000sb

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

luka000sb last won the day on July 12

luka000sb had the most liked content!

Community Reputation

6 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Evo svih pitanja i odgovora kojih se sjećam sa ovogodišnjeg prijemnog: BIOLOGIJA Tko je napravio binarnu nomenklaturu? Linneaus, Darwin... Što proučava transmisijski elektronski mikroskop? Površinu/unutrašnjost žive/fiksirane stanice, stanicu koja se kreće. Što omogućava ulazak glukoze u stanicu? Molekula oblika tunela, protein, fosfolipidi... Koja NIJE svrha proteina na staničnoj membrani? Sinteza lipida, prepoznavanje stanice, primanje hormona... Što ne nalazimo u jezgri? tRNA, rRNA, ATP, DNA polimeraza, sve navedeno nalazimo. Ako u G0 fazi ima 14 pari kromosoma, koliko je u G2 fazi? Dvostruko manje/više, isti broj kromosoma i isti/dvostruki broj kromatida, ne može se izračunati jer se ne zna hoće li stanica izaći iz G0 faze. Što će prekinuti sintezu proteina? Promjenom kodona UAC u UAA, UGC u UAC, samo promjene start kodona, nešto sa RNA polimerazom, ništa od navedenog. Što ima suprotni smjer putanje kroz jezgrine pore? tRNA, DNA /RNA polimeraza, histoni... Koji je izravni izvor energije za mišiće? ATP, glukoza, mitohondrij, ioni kalcija... Koji parazit uzrokuje malariju? komarac, plazmodij... Što je plazmid? Prstenasta/štapićasta DNA, kromosomska DNA prokariota... Kako da spriječimo transformaciju bakterije? U medij u kojem se nalazi stavimo DNAzu, uzgajamo ju na hranjivoj podlozi, olakšavamo ulazak bakteriofaga, maknemo konjugacijske mostiće, maknemo plazmid. Što uzrokuje fekalno onečišćenje vode? E. coli... Kako bakteriofag ubija bakteriju? Umnaža se izvan stanice pa ju uništava, ugrađuje se u njen DNA, zamjenjuje njen RNA, napada joj ribosome dok se ne raspadne, sve navedeno je točno. Što omogućuje kretanje kromatida u mitozi? Diobeno vreteno, centromera.. Što održava električni potencijal stanice? Na-K crpka, H+ OH- crpka... Radioaktivni uracil se nakuplja u jezgri pa izlazi u citoplazmu. Što to dokazuje? RNA je starija od DNA, DNA i RNA nastaju u jezgri, RNA nakon nastanka izlazi u citoplazmu... Kakva je membrana lizosoma? Samo fosfolipidni sloj, fosfolipidni sloj sa glikoproteinima i kolesterolom, ista kao i kod mitohondrija... Kojom putanjom putuje oksigenirana krv? Plućim venama/arterijama do lijeve pretklijetke, plućnim venama do lijeve klijetke... Kako dobivamo aktivnu imunost? Dojenjem, posteljicom, imunoglobulinima, antitijelima, cijepljenjem. EEG je prikaz čega? srca, mozga, jetre, bubrega, pluća. Čime se liječi uremija? Dijalizom, infuzijom, transfuzijom, lijekovima, lijekovima koji potiču mokrenje. Koji se vitamin sintetizira u koži? B9, B12, A, D, C. Što luči srž nadbubrežne? Kortizol, kortizon, aldosteron, adrenalin... Što povezuje Eustahijeva cijev? Vanjsko sa srednjim uhom, srednje sa unutarnjim, srednje sa ždrijelom, vanjsko sa grlom... Koja proteinaza djeluje u želudcu? Pepsin, kimotripsin, tripsin... Koji je točan poredak razvoja čovjeka? Morula-blastula-blastocista, morula-gastrula-blastula, jajna stanica-gastrula-morula... Što se ugnježđuje u maternicu? Gastrula, blastocista, blastula, oplođena jajna stanica, zametak. Koji su genotipi F2 generacije dihibridnog križanja? AABB-AABb-AAbb-AaBB,AaBb-Aabb-aaBB-aaBb-aabb, AB-Ab-aB-ab... Koja je parentalna generacija recesivne autosomne bolesti? MMxmm,Mmxmm,mmxmm... Što je testno dihibridno križanje? Ghxgh, GGHHxgghh, GGHhxgghh... Kad se čovjek pojavio? Trijas, jura, kreda, tercijar, kvartar. FIZIKA Koja je netočna tvrdnja? Dinamična tromost je veća od statične (ili tako nešto), drugi Newton zakon vrijedi za tijelo sa akceleracijom, treći Newton zakon je da se kod djelovanja sile javlja suprotna istog iznosa, prvi Newton zakon je da tijekom mirovanja ili jednolikog pravocrtnog rezultantna sila je 0, prvi Newton zakon ne vrijedi za jednoliko gibanje po kružnici. Tijelo sa 0.5 kg ide 2 m/s, a drugo tijelo sa 0.3 kg ide -2 m/s prema njemu. Odredi brzinu ako se nakon sudara zajedno gibaju. Tijelo se baci vertikalno prema gore sa v0 pa padne na tlo. Izaberi vt graf koji opisuje gibanje tijela. Kutnom brzinom wA se tijelo A giba po kružnici radijusa rA. Kolika je kutna brzina wB u odnosu na wA tijela B ako se 4 puta većom brzinom giba po kružnici radijusa 0.5rA. Tijelo je uronjeno u tekućinu gustoće ฯ. Kolika je rezultantna sila na tijelo? mg-ฯVg, mg-ฯgh... Ima cijev sa presjecima 1-4. Od 1. prema 4. površina presjeka raste. Što je točno? 1. ima najveći statički tlak, 4. ima najveći dinamički tlak, 4. ima najveći statički tlak... Ima p,1/V graf. Prva linija je kosa, druga je paralelna 1/V osi, a treća paralelna p osi. Trebaš izabrati koje promjene opisuju te osi. Točno je izotermna, izobarna, izohorna. O čemu ovisi unutarnja energija idealnog plina osim temperature? Broj čestica, vrsta plina... 0.7 kg vode se zagrije za 3°C svakih 105 s. Ako je struja 4 A, koliki je napon grijača? Imaš 3 slike sa silnicama, na jednoj sve izlaze iz središta, na drugoj su sve paralelne, a treća ima nešto čudno. Koja/koje od tih slika prikazuju homogeno električno polje? Imaš 3 jednake žarulje, 1. i 2. su spojene paralelno, a 3. serijski na njih. Što je točno? 1./2./3. najjače svijetli, 1. i 3. svijetle jednako te jače od 2., 1. i 2. svijetle jednako te slabije od 3. Ima vodič sa strujom i 2 magnetska polja kao na slici*. Koji je smjer sile na vodič? Imaju 3 naboja kao na slici* koji su jednako međusobno udaljeni. Koji je smjer sile na gornji naboj? Ispred leće se nalazi predmet. Na drugoj strani se nalazi zastor na kojem se vidi obrnuta slika predmeta. Kakva je slika na zastoru ako se makne leća? Nema slike, uspravna i mutna/oštra, obrnuta i mutna/oštra. Otpor je 50 Ω a napon 70 V. Ako je period 0.02 s, koji je izraz za struju? 7 Asin(314t s^-1), 3500 Asin(314t s^-1), 1.4 Asin(314t s^-1), 1.4 Asin(314t s^-1 -pi/2), 1.4 Asin(314t s^-1 +pi/2) Čemu je jednako magnetskom polju 1 μT? 10^-6 Wbm^2, 10^-3 Wbcm^2, 10^-9 Wb/m^2, 10^-10 Wb/m^2, 10^-10 Wb/cm^2 Izaberi graf koji točno prikazuje odnos napona i brzine promjene struje (I/t). Koje se veličine kod harmonijskog titranja razlikuju za fazu od pi? Akceleracija i elongacija, sila i akceleracija, brzina i elongacija... Što nije točno za transformator? U1/U2=N1/N2, ako se udvostruči napon sekundara onda se prepolovi struja sekundara... Što je Bohr otkrio? Uran 235 sa energijom vezanja po nukleonu 7.6 MeV se raspadne na elemente sa 141 i 92 sa energijama veza 8.3 i 8.5 MeV. Kolika se energija pri tome oslobodi. Koliko kilograma leda može neka količina vode neke temperature (ne znam točno)? Zadane su entalpija taljenja leda i c vode. Aktivnost je 35 puta veća od dopuštene granice za ljudsko zdravlje. Nakon koliko vremena poluraspada će biti unutar granice? 35, 3.5, 5, 6... KEMIJA Koji od navedenih elemenata ima 31 neutron? 57Fe, 31P... Što je točno? Afinitet prema elektronu raste prema dolje i lijevo, elektronegativnost raste prema gore i desno, radijus atoma pada prema dolje i lijevo.. Što je netočno? Ugljikov (IV) oksid je O=C=O, CO je produkt nepotpunog gorenja ugljika... Koja molekula ima 4 atoma? Ugljikov (IV) oksid, sumporov (VI) oksid... Što je anhidrid dušične kiseline? Dušikov (V/IV/III...) oksid Reakcijom kojih spojeva nastaje netopljiva sol? Koja halogenovodična kiselina jedina nije jaka? Florovodična, klorovodična, jodovodična... Crveni lakmus papir poplavi u otopini. Koji je spoj otopljen? Natrijev klorid, amonijev nitrat... Koji je najjači oksidans? Klor, flor, vodikov peroksid u kiselini... Iz 5 g benzena nastaje 5.27 g nitrobenzena. Kolika je iskorištenost reakcije? Koji je netočni izraz za masenu koncentraciju? wm/V, cM... Ako je za kisik H<0, što će smanjiti njegovu topljivost u vodi? Smanjenje/povećanje tlaka i smanjenje/povećanje temperature... Što je neispravno? K=[Na+][Cl-], K=[H2]^2[O2]/[H2O]^2, K=[Ca2+][PO4 3-] Ima slika spoja. Koliko ima asimetričnih atoma ugljika? Ima slika triglicerida sa 1 nezasićenom masnom kis. Što je produkt reakcije s natrijem? Glicerol i sapun, 1, 2, 3-propantriol i deteržent, propan i soli masti... Koliko dvostrukih veza ima C12H20? Molekule kojeg spoja se mogu vezati vodikovim vezama? Fenol... Ima nekoliko strukturnih formula molekula. Koja od njih nije derivat ni supatituirana karboksilna kiselina? Što je netočno za ovu molekulu*? Dio je fruktoze, dio je laktoze, dijastereoizomer je glukoze, strukturni izomer je fruktoze... Što nastaje oksidacijom ovog spoja*? 4-hidroksi-3-metoksibenzojeva kiselina... Koje vrste veza odgovaraju navedenom spoju? Amilopektin- alfa(1,4) i alfa(1,6),škrob- alfa(1,4) i beta(1,6)... Imaš 4 tvrdnje o određenim aminokiselinama: 1)pH joj je 6, 2) optički je neaktiva i još neke. Navedene su aminokiseline: npr. a)glicin. Nekima je napisan naziv, a nekima strukturna formula. Koje su točno povezane tvrdnje sa aminokiselinama? Imaš ponuđeno npr. 1a2g3f4c *priložio sam slike vezane uz naznačene zadatke
×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Use We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.